Archive for กรกฎาคม, 2016

ข้อสอบคณิต ม.ปลาย, ห้องทดสอบออนไลด์

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

     “สวัสดีครับ” วันนี้ extramaths.net ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลด์ เรื่อง จำนวนจริง ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น ม.4   เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยแบบทดสอบแต่ละชุดเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที เลือกทำแบบทดสอบได้ตามห […]

by ×