รวมคำสั่งไปราชการ

ปีการศึกษา 2556

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปตรวจข้อสอบ LAS
  เมื่อ 1 สิงหาคม 2556
 • คำสั่งที่ 287 /2556
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ

ปีการศึกษา 2555

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ

ปีการศึกษา 2554

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ